خلاقیت تمام نمی‌شود، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، افزایش می‌یابد.

Creativity

Thinking of novel solutions

Strength of mind

“You can’t use up creativity. The more you use, the more you have.”

—Maya Angelou

Why does creativity matter?

When you approach life with a creative attitude, you are more open to new ideas and possibilities, better able to understand others’ perspectives, and more likely to seek out multiple solutions to problems. Despite the stereotype of the mad genius, everyday creativity is just as important. You can use it to help you improve your mood and cope with stress, feel more connected with other people and the world—and even help you find meaning and purpose in life.

Pulse Check

Think about yourself. How many of these things are true?

  • I often seek out novel experiences and ways of doing things.
  • I like to think of different ways to reach my goals.
  • I often make decisions that take me outside my comfort zone.
  • I have a playful attitude toward learning something new.
  • I enjoy connecting the dots between seemingly different perspectives and thoughts.

How do I encourage creativity in others?

Model it. 

Try new experiences and look for new ways of seeing things. Be flexible in your path to reaching a goal: “I thought I knew how to perform this cello concerto, but in hearing how it sounds, I realize I need to try a different approach.” Rather than focus on completing a task, think of all the different ways you might accomplish the same goal—or even question why you are doing it.

Celebrate it.

Appreciate creative thinking in others: “I didn’t think of that idea, but it really works.” Look for examples of creativity among exemplary artists, scientists, and leaders throughout history or in your local community, and talk about them to your family, friends, and students.

Enable it. 

Ask open-ended questions. Point out that there usually isn’t a single straightforward answer to any complex problem: “Let’s come up with as many different possible solutions as we can.” Allow time for mind-wandering, play, and daydreaming. It is easy to get stuck in the same routine every day, so help the young people in your life find even small ways to shake things up.

خلاقیت

فکر به راه حل‌های جدید
نیروی ذهن
خلاقیت تمام نمی‌شود، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، افزایش می‌یابد.
– مایا آنجلو

چرا خلاقیت مهم است؟

وقتی به زندگی از منظر خلاقانه تری می‌نگرید، نسبت به ایده‌ها و موقعیت‌های جدید پذیراتر هستید، بهتر می‌توانید از دید دیگران نگاه کنید، و احتمالش بیشتر است که بتوانید راه حل‌هایی متعدد برای حل مشکلات پیدا کنید. به جز افراد خیلی باهوش، خلاقیت روزانه نیز اهمیت دارد. شما می‌توانید از آن استفاده کنید تا حال خود را بهتر کنید و با استرس کنار بیایید، با دیگران و دنیا بهتر ارتباط برقرار کنید. حتی به شما کمک می‌کند معنا و هدف زندگی را دریابید.

به خودتان بیندیشید. چند تا از موارد زیر درست است؟

من معمولا به دنبال تجربه‌ها و راه‌های جدید انجام کارها می‌گردم.

من دوست دارم به راه‌های مختلفی برای رسیدن به اهدافم فکر کنم.

من معمولا تصمیماتی می‌گیرم که من را از محدوده امنم خارج می‌کند.

نسبت به یادگیری چیزی جدید شور و اشتیاق دارم.

از این که ارتباط بین دیدگاه‌ها و افکاری که به نظر متفاوت می‌رسند را پیدا کنم، لذت می‌برم.

چگونه خلاقیت را در دیگران بینگیزیم؟

طراحی کنید.

چیزهای جدیدی را تجربه کنید و سعی کنید به شیوه‌ای دیگر به چیزها بنگرید. در راه رسیدن به اهداف خود انعطاف پذیر باشید. “من فکر می‌کردم می‌دانم چگونه این قطعه چلو را اجرا کنم، اما بعد از شنیدن آن، پی بردم که باید روشی دیگر به کار بگیرم.” به جای اینکه فقط تمرکز کنید یک کار تمام شود، به همه راه‌هایی که به همان هدف شما را می‌رساند، بیندیشید، یا حتی از خود بپرسید که چرا دارید آن را انجام می‌دهید.

جشن بگیرید.

تفکر خلاقانه در دیگران را تشویق کنید. “من به آن ایده فکر نکرده بودم، ولی واقعا جواب می‌دهد.” به دنبال نمونه‌های خلاقیت در هنرمندان، دانشمندان و رهبران نمونه در طول تاریخ در جامعه خود بگردید و درباره آن‌ها با خانواده، دوستان و دانش‌آموزان صحبت کنید.

آن را فعال کنید.

سوال‌های باز بپرسید. توجه داشته باشید که برای یک مسئله پیچیده تنها یک پاسخ سرراست وجود ندارد. “بیایید تا می‌توانیم به راه‌حل‌های مختلف ممکن فکر کنیم.”
برای خیال‌پردازی و بازی کردن وقت بگذارید. به راحتی می‌توان درگیر یک روتین روزانه شد، پس به افراد جوان در زندگی خود کمک کنید که حتی از چیزهای کوچک برای تغییر شرایط استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *