عبارات دو کلمه‌ای در انگلیسی

Binominals

زبان انگلیسی عبارات دو کلمه‌ای زیادی دارد!

جفت‌های دو کلمه‌ای، اصطلاحاتی هستند که در آن‌ها دو واژه با یک حرف ربط به هم وصل می‌شوند. در قسمت زیر، تعدادی از رایج‌ترین اصطلاحات دو کلمه‌ای را می‌بینید.

Part and parcel

جزء تفکیک ناپذیر/ لاینفک

Meaning: To be a necessary part of an experience, and which cannot be avoided.

معنا: آنچه ضروری است و نمی‌توان از آن دوری کرد.

Learning how to conjugate verbs is part and parcel of learning a new language.

یادگیری صرفِ افعال، جز جداناپذیر آموختن زبان‌های جدید است.

Peace and quiet

سکوت و آرامش

Meaning: Freedom from stress or interruptions.

معنا: رهایی از اضطراب و مزاحمت

I need to shut my door when I study, so that I can have some peace and quiet. Otherwise, I can’t concentrate.

وقتی درس می‌خوانم باید در بسته باشد تا سکوت و آرامش برقرار شود. در غیر این صورت، نمی‌توانم تمرکز کنم.

Pros and cons

مزایا و معایب

Meaning: The good and bad things about something or a situation.

معنا: نکات مثبت و منفی یک چیز یا شرایط

I’m not sure which course to enrol in next year, but I can draw up a list of pros and cons to help me decide.

مطمئن نیستم سال بعد در کدام دوره‌ها شرکت کنم، ولی می‌توانم فهرستی از مزایا و معایب تهیه کنم تا تصمیم بگیرم.

Rain or shine

تحت هر شرایطی

Meaning: Whatever happens.

معنا: به هر قیمتی

Don’t worry. Come rain or shine, I’ll be there at 10 am to meet you.

نگران نباش. به هر قیمتی شده ساعت 10 صبح می‌آیم تا تو را ببینم.

Safe and sound

امن و امان/ صحیح و سالم

Meaning: Completely safe and without injury or damage.

معنا: کاملا در امان و بدون آسیب و زخم.

Mum was worried about our camping trip to the mountains, but we arrived home safe and sound.

مامان نگران اردوی ما در کوه بود، ولی صحیح و سالم به خانه رسیدیم.

 

Short and sweet

مختصر و مفید

Meaning: Surprisingly short in a way that is pleasing.

به طرز غافل‌گیر کننده و دلچسبی، کوتاه.

Today’s meeting was short and sweet. It only took twenty minutes to cover all the items on our agenda.

جلسه‌ی امروز مختصر و مفید بود. فقط بیست دقیقه طول کشید تا دستور جلسه را تکمیل کنیم.

Skin and bones

پوست و استخوان

Meaning: Very thin.

معنا: بسیار لاغر

The doctor said my grandmother needs to start eating more, or she’ll become nothing more than skin and bones by winter.

دکتر گفت مادربزرگم باید بیشتر غذا بخورد وگرنه تا زمستان جز پوست و استخوان ازش باقی نمی‌ماند.

Sooner or later

دیر یا زود

Meaning: Used to say that you do not know exactly when something will happen, but you are certain that it will happen.

معنا: وقتی به کار می‌رود که زمان وقوع یک اتفاق را ندانید، اما از رخ دادنش مطمئن باشید.

Don’t worry, sooner or later the cat will come home.

نگران نباش، دیر یا زود آن گربه به خانه می‌آید.

برای ورود به سایت دنیای واژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

wow.kanoon.ir

– رقابت با بیش از 90 هزار شرکت کننده

– یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر …

– یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی

– در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید.

اینستاگرام دنیای واژه ها: 

@wow.kanoon.ir

به دلیل انتقال بهتر مفهوم مقاله بصورت کلمه به کلمه ترجمه نشده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *