GLOBAL INEQUALITIES

نابرابری‌های جهانی نمای کلی ثروت، درآمد، شرایط زیست محیطی و نابرابری‌ جنسیتی خوب به نظر نمی‌آید. نابرابری‌های جهانی در وضعیت

بیشتر بخوانید

Adjective Order in English

ترتیب قرار گرفتن صفات در جملات انگلیسی آیا می‌دانستید در انگلیسی صفات به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند؟ وقتی برای توصیف

بیشتر بخوانید