علم و تکنولوژی

machine translation versus human
 

چرا ماشین‌­های ترجمه جایگزین مترجم‌های انسانی نمی‌شوند؟

Reasons why machine translations will never replace human translators Translation is an essential tool for communication between companies and their