نمونه سوال گرامر حالت‌های زمانی فعل

1- He….me the book I asked for. 1.just giving      2.has just given      3.does just give     4.just given 2- I…..this coat

بیشتر بخوانید

نمونه سوال گرامر معلوم و مجهول

نمونه سوال گرامر معلوم و مجهول 1. The prisoner ……. To break stones everyday. a) Was made b) Were making

بیشتر بخوانید