نمونه سوال گرامر معلوم و مجهول

نمونه سوال گرامر معلوم و مجهول 1. The prisoner ……. To break stones everyday. a) Was made b) Were making

بیشتر بخوانید